Track Order | Your Account | Sign In | Your Shopping Bag
Items:
0
   Subtotal:
0.00 Baht   CHECK OUT
Books Board Game Money & Wealth Magazine SETSMART Card  

การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ (ปกแข็ง)

ตำรา “การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ” ตำราที่นำเสนอความรู้ในทุกมิติเกี่ยวกับกลไกการสร้างมูลค่าของกิจการ อาทิ บทบาทของคณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างมูลค่ากิจการให้สูงขึ้นต่อไป ตำราเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารทุกระดับ พนักงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดทั่วไปที่สนใจศึกษาและสร้างกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ และยังเหมาะสมเป็นตำราต้นแบบของการเรียนการสอนศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมเมื่อเริ่มปฏิบัติงานต่อไป

หรือทดลองอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ ที่นี่

Product Code. Description Price Qty
978-611-7227-04-2 การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ (ปกแข็ง) 750.00 Baht

A minimum quantity of 1 item is required to add to your shopping bag

 


Copyright © 2005 The Stock Exchange of Thailand. Terms & Conditions of Use | Privacy Policy