Track Order | Your Account | Sign In | Your Shopping Bag
Items:
0
   Subtotal:
0.00 Baht   CHECK OUT
Books Board Game SETSMART Card  

การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ (ปกแข็ง)

ตำรา “การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ” ตำราที่นำเสนอความรู้ในทุกมิติเกี่ยวกับกลไกการสร้างมูลค่าของกิจการ อาทิ บทบาทของคณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างมูลค่ากิจการให้สูงขึ้นต่อไป ตำราเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารทุกระดับ พนักงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดทั่วไปที่สนใจศึกษาและสร้างกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ และยังเหมาะสมเป็นตำราต้นแบบของการเรียนการสอนศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมเมื่อเริ่มปฏิบัติงานต่อไป

สามารถสั่งซื้อได้ที่ Investory Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่ เวลา 09.00 – 20.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Product Code. Description Price Qty
Not Avaliable Online
 


Copyright © 2005 The Stock Exchange of Thailand. Terms & Conditions of Use | Privacy Policy