Track Order | Your Account | Sign In | Your Shopping Bag
Items:
0
   Subtotal:
0.00 Baht   CHECK OUT
SETSMART Card  

Shop by Category

   
 
 
บริการข้อมูล SETSMART
 
 
 
เกี่ยวกับบริการ SETSMART
SETSMART เป็นบริการระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ได้พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ดัชนีย้อนหลัง ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ได้อย่างเท่าเทียมกับนักวิเคราะห์มืออาชีพ
ปัจจุบันบริการ SETSMART มี 2 รูปแบบ ดังนี้

ดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี


ดูข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

 
 
 
จุดเด่นการใช้งาน
 • ครบถ้วน

  ด้วยข้อมูลสำคัญย้อนหลังสูงสุดถึง 3 หรือ 5 ปี (ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกใช้งาน) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • สะดวก

  ด้วยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ได้ทันที
 • ง่าย

  ด้วยการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบในหน้าเว็บไซต์ www.setsmart.com
 
 
 
ประเภทผู้รับบริการ
 • บุคคลธรรมดา

  ผู้รับบริการเป็นบุคคลธรรมดา และใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) เท่านั้น

  ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการข้างต้นเฉพาะผู้รับบริการที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น และใบเสร็จรับเงินค่าบริการดังกล่าวจะออกในนามของบุคคลธรรมดาที่รับบริการเช่นกัน (ไม่สามารถให้บริการรวมถึงออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าบริการในนามของนิติบุคคลได้ทุกกรณี)

 • นิติบุคคล

  ผู้รับบริการเป็นนิติบุคคล และใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ขององค์กร และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) เท่านั้น

  ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการข้างต้นไม่จำกัดเฉพาะผู้รับบริการที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น และใบเสร็จรับเงินค่าบริการดังกล่าวจะออกในนามของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา (แล้วแต่กรณี) ที่รับบริการเท่านั้น

 • บุคคลต่างชาติ

  ผู้รับบริการเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และใช้บริการ SETSMART เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Use) หรือขององค์กร (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น และใช้เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use) เท่านั้น

 
 
 
อัตราค่าบริการ
ประเภทผู้รับบริการ SETSMART
ดูข้อมูลย้อนหลังสูงสุด 3 ปี *
SETSMART
ดูข้อมูลย้อนหลังสูงสุด 5 ปี *
บุคคลธรรมดา

390 บาท

590 บาท

นิติบุคคล

2,490 บาท

2,990 บาท

บุคคลต่างชาติ

USD 85

USD 100

* อัตราค่าบริการข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีอายุการใช้งาน 90 วัน นับจากวันที่เข้าสู่ระบบ (Login) ครั้งแรก

 
 
 
วิธีการใช้งาน

 • เข้าเว็บไซต์ www.setsmart.com เพื่อเข้าสู่ระบบ (Login) โดยการใส่รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ผู้รับบริการสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และ
 • รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) มีอายุการใช้งาน 90 วัน นับจากวันที่เข้าสู่ระบบ (Login) ครั้งแรก
 
 
 
 
ช่องทางการซื้อและสมัครรับบริการ

สำหรับผู้รับบริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

1) การสมัครรับบริการทางอินเทอร์เน็ต   
สมัครรับบริการที่หน้าเว็บไซต์ SET Financial Market (www.setfinmart.com) และชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต โดยผู้รับบริการจะได้รับรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทันที ทางอีเมลที่ผู้รับบริการได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) การสมัครรับบริการโดยชำระเงินผ่านธนาคาร
สมัครรับบริการโดยชำระค่าบริการผ่านธนาคารด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีออมทรัพย์ "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"
  เลขที่บัญชี 049-2-22933-3 สาขาถนนวิทยุ
 • ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีออมทรัพย์ "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"
  เลขที่บัญชี 009-1-71555-5 สาขาคลองเตย
เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ผู้รับบริการส่งอีเมล และแนบหลักฐานการชำระเงิน
มาที่ฝ่ายบัญชี E-mail: finance_receive@set.or.th พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ประเภทผู้รับบริการ และรายละเอียดรูปแบบ SETSMART ที่ประสงค์จะสมัครรับบริการให้ครบถ้วน หลังจากนั้นผู้รับบริการจะได้รับรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทางอีเมลที่ผู้รับบริการได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบการชำระเงินค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้รับบริการประเภทบุคคลต่างชาติ

สมัครรับบริการโดยชำระค่าบริการผ่านธนาคารด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดผ่านฝ่ายธุรกิจข้อมูลทาง E-mail: Infoproducts@set.or.th หรือ SETContactCenter@set.or.th ก่อนดำเนินการชำระค่าบริการ
 
 
 
การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
1) ผู้รับบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิติบุคคล สามารถขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้โดยแจ้งความประสงค์ตามรายละเอียด ดังนี้
 • กรณีสมัครรับบริการทางอินเทอร์เน็ต: แจ้งความประสงค์และระบุรายละเอียดในขั้นตอนการสมัครรับบริการทางอินเทอร์เน็ต
 • กรณีสมัครรับบริการโดยชำระเงินผ่านธนาคาร: แจ้งความประสงค์ทางอีเมล finance_receive@set.or.th หรือ Infoproducts@set.or.th

2) ผู้รับบริการ ประเภทบุคคลต่างชาติสามารถขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้โดยแจ้งความประสงค์แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาง finance_receive@set.or.th หรือ Infoproducts@set.or.th
 
 
 
ข้อตกลงการรับบริการ SETSMART
 
 
 
ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ
SET Contact Center:
www.set.or.th/contactcenter
02 009 9999
 
 


Copyright © 2005 The Stock Exchange of Thailand. Terms & Conditions of Use | Privacy Policy